Denní studium

Přijímací řízení

Milí uchazeči,
máme pro Vás výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 3.kola přijímacího řízení - školní rok 2023/2024

63-41-M/02 Obchodní akademie - Denní forma studia

Stáhnout

63-41-M/02 Obchodní akademie - Distanční forma studia

Stáhnout

63-41-M/02 Obchodní akademie - Kombinovaná forma studia

Stáhnout

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy - Denní forma studia

Stáhnout


Gratulujete všem přijatým!

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce (termín podpisu smlouvy je stanovován individuálně). Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SOA, spol. s r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí se neposílá poštou. Nepřijatí uchazeči, nebo jejich zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout na sekretariátu SOA, spol. s r.o.

--------------------------------------------------------------------------------------


VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024Ředitelka vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor:
 

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní, kombinované a distanční formě studia
  • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy v denní formě studia

Termín podání přihlášky od:                     9. 6. 2023

Termín 3. kola přijímacího řízení do:       25. 8. 2023                                

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy, Svatováclavská 1404, Žatec.

V době prázdnin zasílejte přihlášky pouze poštou, případně vhoďte do schránky u hlavního vchodu.

Ve 3. kole přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě výsledků prospěchu  na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a to až do naplnění kapacity tříd.

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení proběhne 28. 8. 2023 na webu školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku 2023-2024

Stáhnout

Školský zákon

Stáhnout

Osobně můžete přihlášku ve škole podat v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

K přihlášce je potřeba doložit následující:

Na denní studium:

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pokud bylo vydáno).
Viz Přihláška

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.