Denní studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Ředitelka Soukromé obchodní akademie, spol. s.r.o. podle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (úprava podmínek při přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami) a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a opatřením obecné povahy MŠMT č. j.:MŠMT-43073/2020-3, stavuje tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků přijímaných pro školní rok 2021/2022.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňující dálkový přístup. Uchazeč odevzdá ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Škola nabízí dva obory:

1. Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
Čtyřleté denní, kombinované a distanční vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.
Přijímáno bude v každé formě vzdělávání maximálně 30 žáků.

2. Obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Čtyřleté denní vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.
Přijímáno bude maximálně 30 žáků.


Ředitelka školy rozhodla o nekonání jednotné přijímací zkoušky.
Uchazeči budou konat pouze přijímací pohovor.

Termíny přijímacích zkoušek:
1. řádný termín: 14. dubna 2021 od 8:30 hodin v budově školy
2. řádný termín: 15. dubna 2021 od 8:30 hodin v budově školy

Termíny náhradních přijímacích zkoušek
1. termín: 10. května 2021 od 8:30 hodin v budově školy
2. termín: 11. května 2021 od 8:30 hodin v budově školy


Výsledky hodnocení přijímacího řízení
Pořadí přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněno do 20. 4. 2021 na webových stránkách školy. Dále bude seznam přijatých a nepřijatých žáků zveřejněn na vstupních dveřích budovy školy. Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem žáka.

Zápisový lístek
Uchazeč (zákonný zástupce) se dostaví do školy k předání zápisového lístku a zároveň k podpisu smlouvy o výuce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.


Podpůrná opatření při přijímací zkoušce
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku denní, kombinované a distanční formy vzdělávání

1. Kritérium - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
1.1. Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu ve 2. pololetí 7 ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.
1.2. Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu ve 2. pololetí 7 ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

Prospěch na ZŠ, případně podle bodu 1.2:

prospěch body
1,00 - 1,30 15
1,31 - 1,60 12
1,61 - 1,90 9
1,91 - 2,20 6
2,21 - 2,50 3
Maximální počet bodů 30 (součet za obě klasifikační období)

2. Kritérium - hodnocení za chování
2.1. Hodnocení za chování: 5 bodů za chování velmi dobré v každém klasifikačním období, tedy celkem 10 bodů

3. Kritérium - výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce
3.1 Ve školním roce 2021/2022 se nekoná jednotná přijímací zkouška. Koná se pouze ústní pohovor. Konstantní počet bodů 1.

4. Kritérium - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
4.1. Pokud uchazeč prokáže u pohovoru schopnosti, vědomosti a zájem o vybraný obor studia získá max. 25 bodů.

Výpočtový vzorec: K1 + K2+ K3 + K4

K1 – počet bodů dosažených dle Kritéria 1
K2 – počet bodů dosažených dle Kritéria 2
K3 – počet bodů dosažených dle Kritéria 3
K4 – počet bodů dosažených dle Kritéria 4

Nejlepší možný výsledek: 30+10+1+25 = 66

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným prospěchem ze základní školy. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší bodový zisk z pohovoru. V případě další shody je kritériem prospěch z cizího jazyka za poslední klasifikační období. V případě opětovného shodného hodnocení je dalším kritériem prospěch z českého jazyka za poslední klasifikační období.

Pokud dle § 60 odst. 3 školského zákona splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude pořadí zveřejněno v sekci výsledky přijímacího řízení I. kolo. Přijímáni budou uchazeči s nejvyšším bodovým součtem až do naplnění kapacity oboru.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo shodný než počet ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání a to nejpozději do 8. března 2021.

Tato informace bude zveřejněna na www stránkách školy. Škola  tuto informaci nejpozději do 19. března 2021 sdělí uchazečům prokazatelným způsobem.


V Žatci dne 11. ledna 2021
Ing. Alice Iskerková. v. r.
ředitelka školy

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

Škola

Studijní oddělení

Kontakty
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
Email: sekretariat@soazatec.cz

Otevírací doba
Po-Pá: 7:45 - 14:00

Úřední deska

Kde nás najdete

Adresa
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec
Údaje o škole
Soukromá obchodní akademie, s. r. o.
IČ: 25124811
IZO: 600011020
Soukromá obchodní akademie, s. r. o.